fbpx

Általános szerződési feltételek

amely a Plasztika Esztétika Média Kft, székhely: 2310 Szigetszentmiklós Attila utca 3/A Adószám: 26614005-2-41, bankszámlaszám: 12011148-01669193-00100008, képviseli: Hajma Mónika ügyvezető, a továbbiakban: Szervező) mint Szervező és az általa szervezett 2022. évi Plasztika Esztétika Infonap & Expo-n (a továbbiakban: Rendezvény) résztvevő természetes személyek (továbbiakban: Látogatók) között a Rendezvény kapcsán létrejött jogviszonyt

hatályos: 2021. december 1. napjától

 1. A Szervező adatai és a Rendezvény
 1. A Szervező adatai: Plasztika Esztétika Média Kft, székhely: 2310 Szigetszentmiklós Attila utca 3/A Adószám: 26614005-2-41, bankszámlaszám: 12011148-01669193-00100008, képviseli: Hajma Mónika ügyvezető, a továbbiakban: Szervező.
 1. A Rendezvény: A PLASZTIKA ESZTÉTIKA INFONAP & EXPO (a továbbiakban: Rendezvény) amely 2022. március 5. napján, szombaton, 10:00-18:00 között kerül megrendezésre a Várkertbazár rendezvény helyszínén.  Budapest, Ybl Miklós tér 2-6, 1013.

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzet okán nem lehet a rendezvényt megtartani, akkor Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a rendezvény ugyanazon a helyszínen és feltételek mellett 2022. október 1. napján (pótidőpont) történő megrendezését biztosítja. Amennyiben a 2022. október 1-jei pótidőpontban sem lehet a járványra tekintettel a rendezvényt megtartani, úgy Szervező egy harmadik időpontban (második pótidőpont) vállalja a rendezvény azonos feltételek melletti megtartását akként, hogy a rendezvényre legkésőbb a pótidőpontot követő 7 hónapon belül sor kerüljön. Amennyiben a második pótidőpont is eredménytelenül telne el a koronavírus járványra tekintettel, úgy Szervező a Ptk. teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó szabályok szerint jár el (Ptk. 6:179.§ (1) bek. és 6: 180.§ (1) bek.) Egyéb megtérítési igénye a Feleknek egymással szemben nincs.

 1. Az ÁSZF személyi, területi és időbeli hatálya 

2.1. Jelen ÁSZF előírásai kiterjednek a Szervezőre és a Látogatóra egyaránt a Rendezvény teljes területén.

2.2. A jelen ÁSZF-t mind a Szervező, mind a Látogató a Rendezvény meglátogatásával, illetve a Rendezvényre való belépéssel a belépés időpontjától kezdve a Rendezvény befejezéséig tartó időtartamra kötelező érvényűnek fogadja el. A Rendezvény kizárólag védettségi kártyával és érvényes látogatói jeggyel látogatható. A Rendezvény egyrészt színpadi részből áll, ahol előadások, prezentációk lesznek, másrészt egy szabadon látogatható kiállító részből.

2.3. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseiről a Látogatókat teljeskörűen tájékoztatja, a Rendezvény hivatalos weboldalán történő közzététel útján. Mindezen túl a mindenkor hatályos ÁSZF a Rendezvény területén, jól látható helyen is kifüggesztésre kerül. A Szervező jogosult az ÁSZF egyoldalú módosításra. Az esetleges módosításokat a Szervező a Rendezvény hivatalos weboldalán köteles feltüntetni. 

 1. A Szervező jogai és kötelezettségei 

3.1. A Rendezvény programszervezési jogai teljes egészében a Szervező tulajdonát képezik. A Szervező, mint a programszervezési jogok kizárólagos tulajdonosa, jogosult a programok összetételét saját belátása szerint bármikor módosítani. A Szervező köteles a Rendezvény aktuális programtervét minden esetben a Rendezvény hivatalos weboldalán feltüntetni. 

3.2. A Szervező köteles az érvényes belépőjeggyel rendelkező Látogatóknak lehetőséget biztosítani a Rendezvényre történő belépésre és a Rendezvény területén tartózkodásra, amennyiben a Látogató eleget tesz a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeinek, és jogait az ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 

3.3. A jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek megszegése feljogosítja a Szervezőt a Látogató kitiltására a Rendezvény teljes vagy részleges időtartamára. Ennek keretében Szervező jogosult a Látogatót a Rendezvény területéről a vonatkozó jogszabályok által előírt keretek között és rendben eltávolítani. 

3.4. A Szervező jogosult bármely tevékenységéhez alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.

 1. Látogató jogai és kötelezettségei 

4.1. A Látogató a Rendezvény biztonságos és szakmailag sikeres lebonyolításának érdekében köteles a jelen ÁSZF-ben foglalt előírásokat betartani. A Látogató a Rendezvény területére történő belépéskor köteles az ügyeletes biztonsági őrök beléptetési előírásait követni. 

4.2. A Látógató érvényes belépőjeggyel jogosult a Rendezvény területére belépni és ott tartózkodni. A Látogató a jegy átvételével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

4.3. A Látogató kizárólag a Szervező lebonyolításában megrendezett Rendezvényen való részvételre, annak látogatására és a Rendezvényen nyújtott szolgáltatások igénybevételére, értékesített termékek magáncélú megvásárlására jogosult. Kereskedelmi céllal történő megjelenés a Rendezvényen kizárólag a Kiállítók részére illetve a Szervezővel történt előzetes szerződéskötés alapján megengedett. Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle promóciós vagy reklámtevékenység, kereskedelmi, gazdasági tevékenység folytatása, illetve adománygyűjtés a Rendezvény helyszínén. Aki a Rendezvényen látogatói jegy megvásárlásával van jelen és látogatói minőségét túllépi, köteles az kereskedelmi céllal megjelent Kiállítók vagy egyéb személyek által megfizetett díjat és a látogatói minőség túllépésével okozott teljes kárt megtéríteni.

4.4. A Látogató a Szervező vagy képviselője felszólítására köteles a jogellenes vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartásával haladéktalanul felhagyni, illetve a Rendezvény területét felszólításra azonnal elhagyni. Abban a nem várt esetben, amennyiben ezen kötelezettségének a Látogató nem tenne eleget, úgy a Szervező jogosult a Rendezvény zavartalan lebonyolítása és a többi Látogató háborítatlan szórakozása érdekében a szükséges intézkedéseket a vonatkozó jogszabályok keretein belül megtenni, illetve adott esetben a rendvédelmi szerveket bevonni. 

 1. Látogatói jegy

5.1. A Rendezvényre, pontosabban annak körülkerített részére történő belépésre kizárólag a Szervezőtől a www.plasztikaexpo.hu weboldalon megvásárolt Plasztika Esztétika Infónap & Expo megnevezésű belépőjegy (látogatói jegy) jogosít. A belépéskor a belépőjegy érvényességét a Szervező és közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) jogosultak a beléptető kapuknál és a Rendezvény egész területén ellenőrizni. A Rendezvény helyszínén jogosulatlanul tartózkodó személyek kötelesek a helyszínt azonnal elhagyni.

5.2. A belépőjegyen túl belépésre jogosultságot a hatályos jogszabályok határozzák meg, rendelettől függően csak érvényes védettségi kártyával igazoltan rendelkező személy, vagy olyan 18. életévét be nem töltött személy kaphat, aki nagykorú, védettségi kártyával rendelkező személy felügyeletével van jelen.

 1. A koronavírus járvánnyal szembeni védekezés miatti veszélyhelyzeti védelmi intézkedések 

A Rendezvény területén a hatályos jogszabályok értelmében kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat. A Rendezvény helyszínén tizennyolcadik életévét betöltött, koronavírus ellen nem védett személynek tilos tartózkodni. Ennek megfelelően a Rendezvény területére kizárólag érvényes személyi igazolvány és – 18. életévüket betöltött személyek esetében – érvényes védettségi igazolvány együttes bemutatásával lehet belépni. 

 1. Hang- és képfelvétel

7.1. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező valamint az általa megbízott szerződéses partnerek a rendezvényről kép- és hangfelvételt készíthetnek. A Látogató a belépéssel kifejezett beleegyezését adja arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Kivételt képez ez alól, ha az illető közszereplő, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. A Szervező korlátozás nélkül jogosult a felvételek hasznosítására, felhasználására (elsősorban – de nem kizárólag – a Rendezvény népszerűsítése, rögzítése, nyilvánosságra hozatala céljából), anélkül, hogy Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Látogató nem jogosult bármiféle igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben a fentiek kapcsán.

7.2. A Látogató jogosult a Rendezvényen kép- és hangfelvételt készíteni kizárólag saját, otthoni felhasználás céljából. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, ellenérték fejében illetve kereskedelmi célból nem hasznosíthatja. A felvételeken szereplő Látogatókat a kifejezett beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha Látogatók ezen pont rendelkezéseit nem tartják be.

 1. Szerzői jogok és védjegyek

A Szervező vagy a Rendezvény saját weboldalán, Facebook oldalán, a Rendezvényen, minden online és offline médiában, valamint plakátokon, szórólapokon, stb. megjelenő logók, védjegyek, információk és anyagok a Szervező és szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ennek megfelelően ezen megjelöléseket a Látogatók vagy harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, nem jeleníthetik meg a Szervező vagy szerződéses partnerei előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

 • Felelősség

9.1. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényen nyújtott programokat, szolgáltatásokat szükség esetén módosítsa, alakítsa. Látogató nem jogosult kifogással élni a program módosulása esetén.

9.2. Látogató tudomással bír arról, hogy a Rendezvényen nem minden szolgáltatást Szervező nyújt, egyes szolgáltatások igénybevétele során a jogviszony közvetlenül Látogató és közreműködő szolgáltató között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek őket illetik, illetve terhelik. Szervező nem vállal felelősséget a szerződéses partnerei által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

9.3. Szervező nem vállal felelősséget a Rendezvény területén őrizetlenül hagyott tárgyakért.

9.4. Látogató tudomásul veszi, hogy valamely fizetési mód során felmerülő visszaélésért vagy kárért Szervező nem vonható felelősségre (pl. illetéktelen bankkártya használat, jogosulatlan utalás, stb.).

9.5. Látogató teljes mértékben felelős az általa által okozott károkért, mind a Szervező, mind a helyszínt biztosító személyek, mind a szerződéses partnerek, közreműködők, mind a többi Látogató és harmadik személyek tekintetében. Látogató felel továbbá a Rendezvényre vele együtt érkező kiskorúak, idősek, magukról (akár csak átmenetileg) gondoskodni nem tudó személyek magatartásáért és biztonságáért, az általuk esetlegesen a Szervezőnek vagy harmadik személynek okozott károk megtérítéséért. 

9.6. Vis maior. Minden olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály esetén, melynek következtében valamely fél szerződéses kötelezettségének nem tud eleget tenni és ez részére fel nem róható, akkor ezen fél nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, mely ezen esemény következtében állt elő. Vis maior alatt értendők különösen az elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, járványok, beleértve a covid járványt, földcsuszamlások, földrengések, viharok, áradások, zavargások, háborúk, robbantások, valamint egyéb, hasonló előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül következnek be, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. A Szervezőt vis maior esetén nem terheli felelősség.

Scroll to Top